Развојне норме

Наведени показатељи уредног развоја детета представљају оквирне вредности и просечне могућности за децу одређеног узраста. Не развијају се сва деца истом брзином. Различит темпо напредовање зависи од дететових потенцијала, услова живота и подстицања од стране људи из окружења.

Од 0 до 2 месеца:
Дете гласно плаче;
Реагује на изненадне звуке и шумове;
Добро гута;
Правилно вуче док сиса;
Лепо отвара и затвара уста.


Од 2 до 4 месеца:
Окреће главу према извору звука;
Појава гласова Д, Г, Б;
Гукање као облик распевавања;
Продукција гласова БА, КА, ГА;
Појава безвучних плозива П, Т;
Код вокализацие трећег гласа додаје се вокал или консонант (еае…б, еае…у);
Зауставља поглед на мајчиним очима (посматра покретање њених усана приликом обраћања).


Од 4 до 6 месеци:

Повезивање вокала у слогове;
Праћење предмета који се крећу;
Примећује предмете који се налазе на столу;
Појава гласова Х, Ф, В;
Одређеном вокализацијом или гукањем даје до знања да је препознало мајку;
Врши модулацију гласа, као при певању (мења дужину, јачину и висину гласа);
Гласно се смеје, у неким тренуцима задовољство изражава и кроз врискање.


Од 6 до 8 месеци:
Правилно локализује извор звука;
Плаче уз изговарање м…м…м…мммм;
Све више брбља;
Јасно спаја два слога (ба-ба, та-та…)
Разуме реч: НЕ!;
Окреће се на сопствено име;
Пљеска рукама.


Од 8 до 12 месеци:
Формира слогове које понављањем претаче у речи, које су асоцијација за одређене људе и предмете;
Појава прве смишљене речи (мама, тата…);
Покушава да изговори нове речи;
Слуша и имитира звукове из своје околине;
Уме да покаже: ,,Где је паметна глава?,, или ,,Где зека пије воду?,, ;
Зна да тапше;
Испољава добре покрете жвакања и гутања;
Разуме: ,,Дај ми то..,, ; ,,Дођи,, или ,, Немој,, ;
До 12 месеци у просеку дете разуме 70, а изговара око 5 речи


Од 1 до 2 године
Прави просте реченице, тј. спајање именице и глагола
(Мама дај; Тата иде…);
Именује предмете на захтев;
Препознаје их на слици (кућа, маца, куца…);
Одговара на питање ,,Како се зовеш?,, ;
Одговара на питање ,,Како пас лаје?,, ;
Тражи речима да једе и да пије;
Саопштава своје жеље и намере;
Аграматичне реченице;
Са навршене 2 године има речник од просечно 300 речи;
Зна да именује неколико основних боја;
Води разговор са играчкама;
Показује делове тела;
Може да слуша и да посматра слике које су везане за неку причу.


3 године:

Може да броји;
Понавља два од три бесмислена слога;
Себе зове именом;
Користи заменицу ЈА;
Сортира предмете по бојама;
Зна да рецитује песмице;
Од шест показаних предмета, дете тачно именује три;
Показује прстима колико има година;
Правилно црта круг;
Употребљава прилоге, предлоге и придеве;
Именује једноставне радње;
Користи негативне реченице;
Разуме питање: ,,Ко лети, скаче, плива?,, ;
Поставља питања: „Ко? Шта?“.4 године:
Говори о догађајима;
Показује леву и десну страну;
Зна да нацрта квадрат;
Зна песмице од две и три строфе;
Имитира говор и понашање одраслих;
Комбинује предикат и објекат;
Пажња детета тј. његова игра може да траје до 20ак минута;
Игра се измишљених игара;
Зна да разликује супротности
(велико-мало, бата-сека, отворено затворено, пуно-празно…);
Користи придеве који се односе на величину;
Правилно употребљава прошло време: Видео, седео, ишао;
Прича причу на основу слика;
Погађа ствари, на основу употребне дефиниције.5 година
Претежно граматичан говор;
Правилно изговара све гласове матерњег језика (са 5,5 година);
Разликује јутро од вечери;
Препричава причу;
Познаје годишња доба;
Може да понови четири од пет бесмислених слогова;
Зна да нацрта троугао;
Разликује основне боје;
Може да изврши три узастопна наређења;
Постављање питања: Када? , Како?;
Пажљиво слуша причање приче и до пет минута;
Разуме поређење: лепо, лепше, најлепше;
Може да опише предмет, играчку и слику.

This image has an empty alt attribute; its file name is deca-1.jpg


6 година:
Правилно изговара све гласове матерњег језика;
Препознаје римовање речи;
Употребљава речи које се односе на след догађаја: пре-после; јуче-сутра, јутро-подне;
Зна да броји и уназад;
Проналази парове супротности;
Зна да наброји дане у недељи; месеце у години;
Користи сложене реченице;
Разуме значење речи ,,у средини,, или ,,између,, ;
Зна да напише своје име, бројеве;

Врши анализу и синтезу речи од 4-5 гласова;

Даје објашњење на питање: ,,Зашто,, ;


7 година:
Реченица се састоји од 7 до 10 речи;
Саставља приче на задату тему усмено и писмено;
Слике описује сложенијим појмовима;
Може да користи синониме за глаголе ;
Пита за значење непознате речи;
Зна да каже адресу, број телефона родитеља…;
Зна да пише и да чита властито име и презиме;
Разговара са групом вршњака о сличним искуствима.